top of page

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie miejsca w Internacie

Zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego przyjętego do internatu

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów w sprawie wielodzietności rodziny kandydata lub samotnym wychowywaniu dziecka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla rodziców (do wniosku  o przyznanie miejsca w internacie)

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych

bottom of page